عشق ضد عشق

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

عشق ضد عشق4- محبت که اشدش را عشق ناميده اند بمعناي اشد اراده کردن است در قبال کسي يا چيزي. ...5- محبت و عشق برخاسته از ظهور است، ظهور وجود. ولي در عرصه وصال، ضد وجود مي شود چون مي خواهد اراده محبوبش را تصرف کند و اراده گوهره وجود است. پس محبت و عشق هاي عاميانه که شديدترينش عشق جنسي است، ذاتا ضد محبت است و لذا اين عشق را عشق ضد عشق ناميده ايم و يا عشق شيطاني. چرا که شيطان مظهر استکبار و اراده به تصرف کردن انسان است. پس وصال در عشق که عين تصرف است ماهيتي شيطاني دارد و لذا عاقبتي جز نفرت و عداوت نمي يابد.6- در حقيقت دوست داشتن و محبت بين دو انسان و از جمله جنس مخالف، حق وجود است. زيرا برخاسته از نور تجلي و ظهور خداست که عموما شيطان وارد کار مي شود و دوست داشتن را استکباري و تصرفي مي سازد يعني وارونه مي سازد. در حاليکه تجلي و ظهور همواره براي غير است و بايستي ضد خود باشد.از کتاب "خداشناسي اماميه" استاد علي اکبر خانجاني جلد دوم ص 326-

ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها